منو

  مقالات

  آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ و اداره اﻣﻮر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ

  آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ و اداره اﻣﻮر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ

  توضیح کامل آیین نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاههای تشخیص پزشکی

  اﯾﻦ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ، ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻮاد 1 ،2 ،3 ،4 ،6 ، 20، 24 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات اﻣﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ، داروﯾﯽ، ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب 1334/3/29ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی و ﺑﻨﺪﻫﺎی11 و 16 ﻣﺎده1 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و وﻇﺎﯾﻒ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1367 وﻣﺎده 8 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ آن ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1365ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮان و اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎل 1366 ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد:

   

  ﻓﺼﻞ اول ) ﺗﻌﺎرﯾﻒ:

  ﻣﺎده - 1 در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ وزارت، ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه /داﻧﺸﮑﺪه و ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻣﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 20 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎل 1334 و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺲ (ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ) ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻓﻨﯽ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .

  ﻣﺎده - 2 آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد و در آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ و ﺗﺎﺛﯿﺮ درﻣﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد

  ﻣﺎده - 3 ﻫﺮ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﺨﺼﺺ و ﯾﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﻨﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﺻﺎدره از وزارت داراي ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ:
  اﻟﻒ) ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ ب) ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﯽ
  ج )ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮن واﯾﻤﻮﻧﻮﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي  د) ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻨﺎﺳﯽ (ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﯽ، اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ، وﯾﺮوس ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﯽ) ه) اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺳﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ
  و) آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ (ﺳﯿﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي و ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي) ز) ژﻧﺘﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ح)ﺳﯿﺘﻮژﻧﺘﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ

   

  ﻓﺼﻞ دوم ) ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری:

  ﻣﺎده-4 ﺗﺎﺳﯿﺲ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ و ﻣﺠﻮز از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  ﻣﺎده- 5 اﺟﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ داده ﻣﯽ ﺷﻮد :

  اﻟﻒ) ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ب) ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻮء ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐﯿﻔﺮي ﻣﻮﺛﺮ (ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد رای ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺻﺎﻟﺤﻪ)
  ج ) اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ دارای ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارك ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ :
  -1 دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ( ﯾﺎ ﻫﺮدو ) -2 دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ -3 دﮐﺘﺮای ﺣﺮﻓﻪ ای ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ

  -4 دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﯾﺎ دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرك (PHD ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﻮارد ﻗﯿﺪ ﺷﺪه درﻣﺎده 3 ) اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽﺻﺮﻓﺎً ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺼﻒ ﺑﻌﻼوه ﯾﮑﻨﻔﺮ از ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ دارای ﻣﺪارك ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

  ﺗﺒﺼﺮه -1 ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﮐﻪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺎﺳﯿﺲ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ دارای ﻣﺠﻮز ﻻزم ﺟﻬﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

  ﺗﺒﺼﺮه -2 ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺲ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

  ﺗﺒﺼﺮه- 3 آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﮐﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻨﺎم ﺷﻌﺒﻪ داﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺿﻤﻨﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ در ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  ﺗﺒﺼﺮه -4 اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻮﺳﺲ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ (ﻓﺼﻞ دوم و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ) ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  ه) اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺲ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ. ﺿﻤﻨﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎص واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮی واﮔﺬار ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺎردوم ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺻﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. وﻟﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات، ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮد.

  و) ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺼﻮب و ﻣﻔﺎد آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

   

  ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ) ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات:

  ﻣﺎده -5 اﻧﺘﻘﺎل آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه داﺋﺮ از ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ و اﺧﺬ 

  ﭘﺮواﻧﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

  ﻣﺎده -6 آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺪود و درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻬﺎ ( اﻋﻢ از ﺧﺼﻮﺻﯽ ، ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ وواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ) ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺘﯽ در داﺧﻞ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ داﯾﺮ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺣﻖ ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺬﮐﻮر و ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻤﻮم ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ از ﺧﺎرج از ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه، ﻧﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ و ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را در ﺗﺎﺑﻠﻮی راﻫﻨﻤﺎ، ﻗﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

  ﺗﺒﺼﺮه-درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮاﮐﺰ، ﺑﻨﺎم ﻓﺮد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ (ﻗﯿﺪ ﺷﺪه درﻣﺎده 5 )ﺻﺎدر ﮔﺮدد ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻤﻮم ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ از ﺧﺎرج ازﻣﺮﮐﺰدرﻣﺎﻧﯽ، ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  ﻣﺎده-7 ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ و اﻋﻼم ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارك ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ اﻋﻼم ﺷﺪه و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﮐﺴﺐ ﭘﺮواﻧﻪ و رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  ﻣﺎده -8 ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی اداری ، آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﯿﻤﺎری و ﯾﺎ دﻻﯾﻞ ﻣﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮕﺮدد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺨﯿﺮ ﺑﻪ اﺑﻄﺎل ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

  ﻣﺎده -9 در ﻣﻮاردﯾﮑﻪ ﻣﻮﺳﺲ وﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺨﺺ ﻣﺰﺑﻮر ﻓﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ، وراث ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺼﺮ وراﺛﺖ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﻨﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. وراث ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ اراﺋﻪ دادﻧﺎﻣﻪ ﺣﺼﺮ وراﺛﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺳﺲ ﺟﺪﯾﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

  ﺗﺒﺼﺮه -1 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮت ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﻣﻮﻗﺖ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﻫﺪ ﺗﺒﺼﺮه 2 -در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻣﻮﺳﺲ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ( ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ) ﻓﺮد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮی را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
  ﻣﺎده -10 اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ در ﻃﻮل ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮﺳﺴﻪ / ﻣﺮﮐﺰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه، اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻓﻘﻂ ﺟﻬﺖ ﺑﺨﺸﻬﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ وﯾﮋه – ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ... ) ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدد .

  ﺗﺒﺼﺮه - در ﺻﻮرت ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻬﺮ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه، ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﻨﯽ ﺻﺎدره ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﻓﻮق ﻟﻐﻮ و در ﺻﻮرت ﺗﻘﺎﺿﺎی اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ در ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ، ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

  ﻣﺎده-11 ﺗﻤﺪﯾﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش ﻣﺪاوم و رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ واﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و اراﺋﻪ ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

  ﻣﺎده-12 آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ و اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.

   

  ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ) ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻮﺳﺲ:

  ﻣﺎده -13 راه اﻧﺪازی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت 2 ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺻﺪور ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ

  ﻣﺎده -14 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﻨﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

  ﻣﺎده - 15 ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﺑﺠﺰ ﻣﻮاردﯾﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﺑﻮده و در ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

  ﻣﺎده -16 ﺗﺂﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ

  ﻣﺎده - 17 اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺷﺌﻮن اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﻘﺮرات ﮐﺸﻮر

  ﻣﺎده- 18 ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﺿﻮاﺑﻂ ، ﻣﻘﺮرات و رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﻮب

  ﻣﺎده-19 ﻫﻤﮑﺎری و اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وزارت در زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه

  ﻣﺎده-20 ﮐﺴﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻤﻞ دادن ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮرات وزارت در ﺟﻬﺖ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه

  ﻣﺎده -21 ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ وﺳﺎﯾﻞ – ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه

   

  ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ) ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه:

  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻃﺒﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد دارا ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ اﺟﺎزه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزرﺳﯿﻦ وزارت (داﻧﺸﮕﺎه) اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را اﺣﺮاز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

   

  ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ) ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﻨﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه:

  اﻓﺮادی ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻓﻨﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﻣﺎده - 22 ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ( ﻃﺒﻖ ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ اﯾﻦ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ)

  ﻣﺎده - 23 ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ( در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ)

  ﻣﺎده - 24 ﮐﺎرﺷﻨﺎس آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه (ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﯾﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ)
   
  ﻣﺎده - 25 ﮐﺎردان آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه (ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ) ﺗﺒﺼﺮه -1 ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﻓﻮق ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎرده ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺒﺼﺮه -2 ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎدر ﻓﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

  ﺗﺒﺼﺮه - 3 رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﺑﻼغ ﻣﯿﮕﺮدد اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

   

  ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ) ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ:

  ﻣﺎده - 26 ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ داراي ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارك زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ: دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ(ﯾﺎ ﻫﺮ دو) دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ دﮐﺘﺮای ﺣﺮﻓﻪ ای ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ

  دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﮏ رﺷﺘﻪ ای ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ( در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ) ﺗﺒﺼﺮه -1 آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺻﺮﻓﺎ آزﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را داﺷﺘﻪ باشد .
  ﺗﺒﺼﺮه -2ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺗﮏ رﺷﺘﻪ ای ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﻨﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﮏ رﺷﺘﻪ ای ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﻨﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ از ﭼﻬﺎر رﺷﺘﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

  ﺗﺒﺼﺮه -3 ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .

  ﻣﺎده - 27 ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺲ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ آﻧﻬﺎ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﯾﺪ.

  ﺗﺒﺼﺮه- ﻣﻮﺳﺲ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺮط دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎده - 28 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن وزارت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

  ﻣﺎده -29 ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽﺻﺮﻓﺎً ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ (اﻋﻢ از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ ، دوﻟﺘﯽ ، ﺧﯿﺮﯾﻪ ، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ي ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ) را در ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎری دارا ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

  ﺗﺒﺼﺮه -1 ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ در ﻫﺮﺣﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از دو ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎري در ﻫﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎﺷﺪ (اﻋﻢ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﯾﺎ دوﻟﺘﯽ ) ﺗﺒﺼﺮه -2 ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻨﺎم ﻓﺮد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ (ﻗﯿﺪ ﺷﺪه درﻣﺎده 5 ) ﺻﺎدر ﮔﺮدد ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻤﻮم ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ از ﺧﺎرج از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  ﻣﺎده - 30 ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺎﻧﻊ از ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﻨﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي ﻣﻮﺳﺲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

   

  ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ ) ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ:

  ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ داﺷﺘﻦ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﻨﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﻧﺎم او ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وی در اﻣﻮر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه در ﺣﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﻨﯽ و ﺿﻮاﺑﻂ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

  ﻣﺎده - 31 اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم ﺑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

  ﻣﺎده - 32 ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران

  ﻣﺎده - 33 ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ در واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺟﻬﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ

  ﻣﺎده - 34 ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ، ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ، ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه

  ﻣﺎده - 35 اﻗﺪام و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎران و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران اورژاﻧﺴﯽ

  ﻣﺎده - 36 ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي دﻗﯿﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و اﻧﻌﮑﺎس و ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ

  ﻣﺎده - 37 ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ارﺟﺎع

  ﻣﺎده - 38 ﺟﻤﻊ آوري و اراﺋﻪ و ﮔﺰارش وارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ و ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﺧﺼﻮص ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﻮر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎدر ﻫﺮ زﻣﺎن و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه

  ﻣﺎده - 39 اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺑﺪو ﺧﺪﻣﺖ و ﺑﻄﻮر دوره اي

  ﻣﺎده - 40 ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﯿﻔﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺳﻄﻮح ﮐﺎري ﻣﺨﺘﻠﻒ درآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه .

  ﻣﺎده - 41 ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﮕﻬﺪاري و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺠﻬﯿﺰات و وﺳﺎﯾﻞ و ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻣﺎده - 42 اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻓﻀﺎي ﮐﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻧﻈﺮ اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﯾﻤﻨﯽ

  ﻣﺎده - 43 اﻃﻤﯿﻨﺎن ازﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺑﺮاﺑﺮﻣﺨﺎﻃﺮات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ

  ﻣﺎده - 44 ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ، ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺬﯾﺮش ، ﺟﻤﻊ آوري و آﻣﺎده ﺳﺎزي و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ

  ﻣﺎده - 45 ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ و اﺟﺮاي اﺻﻮل ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺪارك و ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻮاﺑﻖ

  ﻣﺎده - 46 اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ و ﻃﯿﻒ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه

  ﻣﺎده - 47 ا ﺧﺘﯿﺎر ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﻪ اﻓﺮاد ذﯾﺼﻼح و ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻌﻬﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ اﺳﺖ.

  ﻣﺎده - 48 رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات وزارت

  ﻣﺎده - 49 ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻋﻤﺎل ﭘﺰﺷﮑﯽ غﯿﺮ ﻣﺠﺎز

  ﻣﺎده - 50 ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ

  ﻣﺎده - 51 رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت در ﻣﻮرد اﻣﻮر ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻋﻠﻤﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ ﻧﻈﯿﺮ وزارت ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ، ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ و غیره

  ﻣﺎده - 52 اﻣﻀﺎء و ﻣﻤﻬﻮر ﻧﻤﻮدن ﺑﺮﮔﻪ ﺟﻮاب آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ

  ﻣﺎده - 53 ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه .

  ﻣﺎده - 54 ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف، داﻣﻨﻪ ﮐﺎری و ﻃﯿﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﻨﯽ

  ﻣﺎده - 55 ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﻨﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ

  ﻣﺎده - 56 ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ روﻧﺪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی روش ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺻﺤﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ واﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ داﺧﻠﯽ و ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎده - 57 ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ وﮔﺰارش ﻧﺘﺎﯾﺞ و در ﻣﻮارد ﻣﻘﺘﻀﯽ اراﺋﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎي ﻻزم در ﺑﺮﮔﻪ ﮔﺰارش

  ﻣﺎده - 58 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزرﺳﯽ و ﻣﻤﯿﺰي دوره ای در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺲ ﺧﻮراﻧﺪ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﻨﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ.
  ﻣﺎده - 59 در زﻣﺎن ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮش واﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ذﯾﺼﻼح ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﺑﻮده وﻟﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻮاب آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی اورژاﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ " اﯾﻦ ﺟﻮاب ﮔﺰارش اوﻟﯿﻪ ﺑﻮده و ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﺋﯽ ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ " ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ.

   

  ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ ) ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ:

  ﻣﺎده - 60 ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ در ﻣﺆﺳﺴﻪ در زﻣﺎن ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺿﺮوري اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ اﺳﺘ ﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪﺷﺨﺼﺎً درزﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﻓﺮدی واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺻﻼﺣﯿﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﻫﻤﮑﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

  ﻣﺎده - 61 ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺎل ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﻣﺎه ﻓﺮد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﺪت آن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ :

  اﻟﻒ) ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و اداری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ وزارت رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
  ب) ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎن درﺟﻪ ﯾﮏ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮك ﺷﻬﺮ و ﯾﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻣﺎن ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻣﺎده 9-2 ﺑﺎﺷﺪ (ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ذﯾﺮﺑﻂ) ﺗﺒﺼﺮه - در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت 2 ﻣﺎه ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪ 9-2 ﺷﺨﺼﺎ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺣﺎﺿﺮ و وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ﻣﻮﺳﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﺟﻬﺖ ﺗﺼﺪي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﻨﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﺮد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﻨﯽ ﺑﻨﺎم ﻓﺮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد .

  ﻣﺎده - 62 اﻓﺮادﯾﮑﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﮑﺎر ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ و ﯾﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ و اﺟﺎزه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن اداﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری ذﮐﺮ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ روی ﺗﺎﺑﻠﻮ و اوراق ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻘﺮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﻣﻀﺎء ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶ در ﺣﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻓﻨﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  ﺗﺒﺼﺮه-در ﺑﺨﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﻤﮑﺎر ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪه ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﮔﺰارﺷﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ." ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﻬﺮﺣﺎل ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺮواﻧﻪ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺒﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

  ﻣﺎده - 63 ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﻨﯽ، ﻫﻤﮑﺎر و ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺤﻮﯾﮑﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .

  ﻣﺎده - 64 اﺣﮑﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﻣﻮﻗﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ اداره اﻣﻮر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

   

  ﻓﺼﻞ دﻫﻢ ) ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺤﻮه ﮐﺎر در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ:

  ﻣﺎده - 65 ﻧﺎم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه، آدرس، ﻣﻬﺮو اﻣﻀﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ و ﺗﻠﻔﻦ روی ﺑﺮﮔﻪ ﺟﻮاب ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﻮد .

  ﻣﺎده - 66 آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﮔﺰارش راﯾﺎﻧﻪ ای ﺑﯿﻤﺎران ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﯿﻤﺎران و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ و ﻧﺎم ﭘﺰﺷﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه، ﻧﻮع آزﻣﺎﯾﺶ درﺧﻮاﺳﺘﯽ، ﻗﯿﻤﺖ، ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل ﻗﺒﺾ، ﻧﻮع ﺑﯿﻤﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  ﻣﺎده - 67 ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻮاﺑﻖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل ﺑﺼﻮرت راﯾﺎﻧﻪ ای در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺷﻮد. وآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮاﺑﻖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎران را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

  ﻣﺎده - 68 آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻗﺒﺾ رﺳﯿﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.

  ﻣﺎده - 69 اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎم و ﻋﻨﺎوﯾﻦ روي ﺗﺎﺑﻠﻮ و ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ در ﭘﺮواﻧﻪ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  ﻣﺎده - 70 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻠﻤﯽ واﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺼﻮب آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد . 
  ﻣﺎده - 71 آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﺧﻮد آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. ودر ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﭘﺬﯾﺮش و ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻤﮑﺎر ﮐﻪ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺠﻮز ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.

  ﺗﺒﺼﺮه -1 ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .

  ﺗﺒﺼﺮه -2 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری در ﺧﺎرج از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺲ از ﭘﺬﯾﺮش در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ذﯾﺼﻼح اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن ﻧﺤﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺑﻌﻬﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

  ﻣﺎده - 72 ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻘﻒ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﻓﺎﺻﻠﻪ از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ اﺣﺮاز اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻼك اﺳﺖ.

  ﺗﺒﺼﺮه- در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺮوم ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺣﺮاز ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻠﯿﻖ آن ﻗﺴﻤﺖ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺮاز ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ ذﮐﺮ زﻣﺎن اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻬﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص و ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ

  ﻣﺎده - 73 ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻞ ﭘﺬﯾﺮش اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯿﻤﻪ ای و ﻏﯿﺮ ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  ﺗﺒﺼﺮه- ﺑﯿﻤﺎران اورژاﻧﺲ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  ﻣﺎده - 74 ﻧﺮخ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺎﺷﺪ

  ﻣﺎده - 75 ﭼﻮن اﺟﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ (داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ) ﺑﺮاي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺟﺰء وﻇﺎﯾﻒ اوﻟﯿﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا در اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻫﺪف آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ و ﻧﯿﺰ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

  ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ )  ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺤﻮه ﮐﺎر در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ :
  ﻣﺎده - 76 ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺴﻮج وﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه از ﺑﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮش و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻫﯿﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی و ﺳﯿﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮدد .

  ﻣﺎده - 77 آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ، اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺷﺎﻣﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺰﺷﮏ - ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎر – ﺟﻨﺲ – ﻧﺎم ﭘﺪر – ﺳﻦ – ﮐﺪ ﻣﻠﯽ( در ﺻﻮت اﻣﮑﺎن ) – ﻣﺤﻞ آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮏ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ - ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮداﺷﺖ آن – اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺎﺳﯽ از ﺷﮑﺎﯾﺎت، ﺳﻮاﺑﻖ و ﻋﻼﯾﻢ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ورادﯾﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ، ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺣﯿﻦ ﺑﯿﻮﭘﺴﯽ و ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﯾﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺎی اﻓﺘﺮاﻗﯽ را اﺧﺬ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

  ﺗﺒﺼﺮه- ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اراﺋﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﺻﺤﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭘﺰﺷﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.

  ﻣﺎده - 78 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﻧﺎم ﭘﺰﺷﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار و ﻣﺤﻞ آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮏ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ روی ﻇﺮ ف ﯾﺎ ﻇﺮو ف ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎوی ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﯿﻮ، ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﻪ درﺧﻮاﺳﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

  ﺗﺒﺼﺮه- ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺪاﺧﻼت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ، ﭘﺰﺷﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻋﻢ از ﻧﺴﻮج وﻣﺎﯾﻌﺎت راﺑﺎذﮐﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﯿﻤﺎر ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺳﺎل دارد و ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ وﺑﺮاي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد. در ﺻﻮرت ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺬﯾﺮش آن ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ.

  در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺲ ازﺗﻬﯿﻪ اﺳﻼﯾﺪ ﺳﯿﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی از ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﯾﺎ ﺑﺮش ﺑﺎﻓﺘﯽ و ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ و ﻗﺒﻞ از دادن ﺟﻮاب ﮐﺸﻒ ﮔﺮدد، آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺨﯿﺮ اﺳﺖ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ و اﺳﻼﯾﺪﻫﺎي ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه را ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﯾﺪ وﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮي آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ اﻧﺠﺎم داده وﺟﻮاب آن را ﺑﺪﻫﺪ.

   

  ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ ) ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﯿﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی وﺳﯿﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی:

  اﻟﻒ – ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﯽ و ﺳﻠﻮﻟﯽ، ﮐﻠﯿﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ (اﻋﻢ از ﻣﺴﺘﻘﻞ – ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ – ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺪود – درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﯽ و ﻏﯿﺮه) ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺑﺨﺶ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

  ب – ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ دارای درﺟﻪ دﮐﺘﺮا در ﭘﺰﺷﮑﯽ و درﺟﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ در آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﯾﺎ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ – ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  ج– ﺟﻮاب ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی و ﺳﯿﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ در دو ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺮﮔﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر داده ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺮای ﭘﺰﺷﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد وﻧﺴﺨﻪ دوم ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﯾﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
  د    – ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﻠﻮﮐﻬﺎ، اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ و ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

  -    ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﯽ : 4 ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ازﮔﺰارﺷﺪﻫﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ

  -    ﺑﻠﻮك ﻫﺎي ﭘﺎراﻓﯿﻨﯽ : 10 ﺳﺎل

  -    اﺳﻼﯾﺪﻫﺎوﮔﺰارﺷﺎت ﻫﯿﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی وﻣﻐﺰاﺳﺘﺨﻮان:10 ﺳﺎل

  -    اﺳﻼﯾﺪ ﻫﺎي ﺳﯿﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی : 5 ﺳﺎل

  -    ﮔﺰارﺷﺎت ﺳﯿﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی : 10 ﺳﺎل

  -    اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ و ﮔﺰارﺷﺎت آﺳﭙﯿﺮاﺳﯿﻮن ﺳﻮزﻧﯽ : 10 ﺳﺎل

  ه – در ﺑﺮﮔﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم، ﻧﺸﺎﻧﯽ وﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺛﺒﺖ ﺷﻮد .

  و - ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﻧﺪ و در دﻓﺘﺮاﻧﺪﯾﮑﺲ، روي اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ، روي ﺑﻠﻮك ﻫﺎ و در ﺑﺮﮔﻪ ﮔﺰارش، ﺳﺎل و ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﻮد .

  ز- ﻧﺎم ، ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ، ﺳﻦ وﺟﻨﺲ ﺑﯿﻤﺎر، ﮐﺪ ﻣﻠﯽ( در ﺻﻮت اﻣﮑﺎن )، ﻧﺎم ﭘﺰﺷﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه، ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و ﻧﯿﺰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪورﺟﻮاب ، ﻣﺤﻞ آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮏ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ،ﻧﻮع ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﯿﻮ ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه وﺑﺨﺶ ( در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ) ، ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﮔﻪ ﮔﺰارش ذﮐﺮ ﺷﻮد.
  ح- ﺷﺮح ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺼﻮب و ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﻧﺎم ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ ﯾﺎ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﺴﺘﻬﺎی ﻫﻤﮑﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﻀﺎء و ﻣﻬﺮﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺸﺎن در ﺑﺮﮔﻪ ﮔﺰارش اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .

  ط- در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻮرﺗﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ، آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻠﻮك ﻫﺎ را ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ و ﺑﺎ اﺧﺬ رﺳﯿﺪ ( ﺑﺪون وﺛﯿﻘﻪ) ﺑﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺮﮔﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﻣﺸﻮرت ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ را ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﺰارش و ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﻮده و ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮدراﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اول ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻠﻮك ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اول ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷﻮﻧﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻠﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ اﺳﻼﯾﺪ ﺿﺎﯾﻌﻪ دﯾﺪه ﺷﻮد، آن اﺳﻼﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اول ﻋﻮدت داده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه اﺳﺖ.

   

  ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ) ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻐﻮ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﺋﻢ ﭘﺮواﻧﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه:

  ﻣﺎده - 79 ﻣﻮﺳﺲ و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﺑﻼغ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارت را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ذﯾﺮﺑﻂ ﻧﯿﺰ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ در ﺣﺪود وﻇﺎﯾﻒ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮاﻗﺺ اﻋﻼم ﺷﺪه را در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻃﺮف ﺳﺎزﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ زﯾﺮ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:

  اﻟﻒ) ﺗﺬﮐﺮ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮع در ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ذﯾﺮﺑﻂ
  ب) ﺑﺎر دوم اﺧﻄﺎر ﮐﺘﺒﯽ و درج در ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارت و ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ذﯾﺮﺑﻂ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺬﮐﺮ ﺷﻔﺎﻫﯽ ج) ﺑﺎرﺳﻮم اﺧﻄﺎر ﮐﺘﺒﯽ و درج در ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارت و ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه از اﺧﻄﺎرﯾﻪ ﮐﺘﺒﯽ ﻗﺒﻠﯽ

  د)در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار وﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮات ﻗﺒﻠﯽ اﻋﻢ از ﺷﻔﺎﻫﯽ وﮐﺘﺒﯽ ، ﻟﻐﻮ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﯿﺲ وﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﻨﯽ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮑﻤﺎه ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎل ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ه)  ﻟﻐﻮ داﺋﻢ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﯿﺲ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﻨﯽ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ داﺋﻢ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻋﻨﺪاﻟﻠﺰوم اﻋﻼم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ

  ﻣﺎده -80 در ﺧﺼﻮص آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي اﻟﺰاﻣﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎ از ﺳﻄﺢ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﻮﺛﺮ در ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎران و ﻫﻤﮑﺎران و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ در ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺮوم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺲ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺘﺒﻮع و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻤﯿﺰﯾﻦ ﺳﺘﺎد وزارت ﻟﻮح ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻫﺪا ﻣﯿﮕﺮدد.

  اﯾﻦ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ در 13 ﻓﺼﻞ و 80 ﻣﺎده و 22 ﺗﺒﺼﺮه در ﺗﺎرﯾﺦ 87/4/30 ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و ﮐﻠﯿﻪ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ آن از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

   

  دﮐﺘﺮ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ

  وزﯾﺮﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ


   

  اشتراک گذاری

  24 ساعته

  پرداخت ایمن

  7 روز ضمانت برگشت

  تحویل اکسپرس